Оценка стандартов уровня жизни сельского населения и функционирования социальной инфраструктуры аграрной сферы

Автор: 
Игнатенко Н. Н.

 УДК 338.2:338.43:338.435(1-22)

 

Анотація.  У статті досліджено стандарти рівня життя сільського населення та визначено взаємозв’язок з ними ефективності функціонування соціальної інфраструктури аграрної сфери. Обґрунтовано пріоритетні напрями розв’язання соціально-економічних проблем розвитку соціальної інфраструктури з метою підвищення рівня життя сільського населення.

Ключові слова: рівень життя, стандарти, сільське населення, соціальна інфраструктура, аграрна сфера, оцінка, державне регулювання, управління.

Summary. The article examines the standards of living of the rural population and determined their relationship to the functioning of social infrastructure in the agricultural sector. Grounded priorities solving social and economic problems of social infrastructure in order to improve the standard of living of the rural population.

Key words: standard of living standards, rural population, social infrastructure, agriculture, evaluation,

regulation, management.

Ігнатенко Микола Миколайович, доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат економічних наук, доцент.01015, м. Київ, вул. І. Мазепи, 21. Наукові інтереси: державне регулювання та підтримка аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації.

Игнатенко Н. Н.  Оценка стандартов уровня жизни сельского населения и функционирования социальной инфраструктуры аграрной сферы./ Игнатенко Н. Н.  // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.59—62.

Файл статьи: