Оценка типа экономического развития отдельных предприятий молочной промышленности Украины

Автор: 
Кулинич Ю. М.

УДК 338.1

 

Анотація.  У статті розглянуті поняття економічного розвитку підприємства, планування економічного розвитку, типів економічного розвитку. Здійснена аналітична оцінка типу розвитку окремих підприємств молочної промисловості. Доопрацьована методика визначення типу економічного розвитку підприємства. Визначені вимоги, які необхідно ставити до підприємства для досягнення ним оптимального рівня та якості розвитку.

Ключові слова: економічний розвиток, підприємство, тип розвитку, промисловість, виробництво.

Summary.  This article deals with the concept of economic development enterprise, economic development planning, types of economic development. Analytical assessment of the type of individual dairy industry. Revised method of determining the type of economic development. The requirements that must be put to the company in order to achieve his optimal level and quality of development.

Key words: economic development, enterprise, type of development, industry, manufacturing.

Кулинич Юрій Михайлович, аспірант кафедри фінансів Національного університету харчових технологій (м. Київ). 03028, м. Київ, пр. Науки, 26, кім. 64.

Наукові інтереси: стратегічне планування економічного розвитку економічних структур, економіка та управління підприємствами.

Кулинич Ю. М. Оценка типа экономического развития отдельных предприятий молочной промышленности Украины/ Кулинич Ю. М.  //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.85—89.

Файл статьи: