Системный подход к управлению конкурентоспособностью предприятия

Автор: 
Фролова В. Ю.

УДК 339.137.2

 

Анотація. Узагальнено дослідження науковців, які у своїх працях аналізували проблеми дефініції «управління конкурентоспроможністю», наведено основні підходи її тлумачення та відображено власне визначення окресленої проблеми. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства.

Ключові слова: система, конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю, конкурентні переваги, потенціал підприємства, стратегії розвитку.

Summary. The scientists’ researches who in their works analyzed the problem of definition of competitiveness control are summarized. The main approaches of its interpretation are listed. The definition of the designated problem is reflected.

Key words: system, competitiveness, competitiveness management, competitive advantages, potentsіal enterprise, development strategy.

Фролова Валерія Юріївна,  доцент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.71118, Запорізька обл., м. Бердянськ,   вул.Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні маркетингові стратегії.

Фролова В. Ю. Системный подход к управлению конкурентоспособностью предприятия /        Фролова В. Ю. //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. —2013. — №1(22). — С.98—102.