Дослідження показників економічної маси системи вищої освіти

Автор: 
Терованесов М. Р.


УДК 330.342:378.1

Анотація. Стаття присвячена аналізу показників, що характеризують економічну масу системи вищої освіти. Доведено, що у якості критерія, за яким можуть визначатися індикатори, що є універсальними інструментами для оцінки різних характеристик вищої школи, доцільно використовувати рівень її інерційності.

Ключові слова: вища освіта, економічна маса, інерційність, статистичний показник, індикатор.

Summary. The article is devoted to the analysis of indicators of the economic mass of the higher education’s system. It is proved that criteria on which can be defined indicators is the inertia of higher education.

Key words: higher education, economic mass, inertance, statistical index, indicator.

Терованесов Михайло Румелійович, декан факультету «Інфраструктура та економіка залізничного транспорту» Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту, кандидат технічних наук, доцент.

83004, м. Донецьк, вул. Артема, 195, кв. 9.

Наукові інтереси: вища освіта в системі глобальної економіки.


Терованесов М. Р. Дослідження показників економічної маси системи вищої освіти / Терованесов М. Р. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.61-66.


Файл статьи: