Економічна ефективність: сутність та форми

Автор: 
Літвінова В. О.


УДК 332.1

Анотація. У статті розглянуто дискусійне питання щодо взаємозв’язку понять «ефективність» та «результативність». Обґрунтована визначна роль ефективності, виокремлені дві її форми — результативність та економічність. Наведено авторське визначення поняття «ефективність».

Ключові слова: ефективність, результативність, форми ефективності, порівняльна ефективність.

Summary. The article considers the controversial issue of the relationship of the concepts of «efficiency» and «effectiveness». Reasonable prominent role performance, highlighted two forms — effectiveness and efficiency. The above author’s definition of efficiency.

Key words: efficiency, effectiveness, efficiency forms, comparative effectiveness.

Літвінова Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри економіки підприємства Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук.

65029, м. Одеса, вул. Скидановська, 9, кв. 46.

Наукові інтереси: конкурентоспроможність продукції, ефективність діяльності, економічна безпека підприємства.


Літвінова В. О. Економічна ефективність: сутність та форми / Літвінова В. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.43-45.


Файл статьи: