Фінансова стратегія як основа життєдіяльності підприємства

Автор: 
Руда Р. В.


УДК 658.14:658.15

Анотація. У статті досліджено теоретичні аспекти сутності фінансової стратегії як складової загальноекономічного плану підприємства і необхідність її практичної реалізації з метою покращення фінансового стану суб’єкта господарювання та його подальшого стійкого розвитку.

Ключові слова: стратегічний план, фінансове планування, фінансовий стан, фінансово-господарська діяльність, стабілізація, прибутковість, рентабельність, зовнішнє і внутріш нє середовище, життєвий цикл.

Summary. The article deals with the theoretical aspects of the entity’s financial strategy as part of General economic plan of the enterprise and the need for its implementation with the purpose of improvement of a financial condition of the entity and its further sustainable development.

Key words: strategic plan, financial planning, financial condition, financial — economic activity, stabilization, profitability, profitability, external and internal environment, life cycle.

Руда Раїса Василівна, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: державні фінанси, страхування та страхові послуги, грошово-кредитні відносини.


Руда Р. В. Фінансова стратегія як основа життєдіяльності підприємства / Руда Р. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.123-126.


Файл статьи: