Формування і розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації

Автор: 
Герасименко Г. О.


УДК 339.564:339.924

Анотація. Проаналізовано обсяги зовнішньої торгівлі України, її динаміку та структуру. Досліджено товарну структуру вітчизняного експорту. Визначено головні товарні групи експорту України в експортній діяльності. Окреслено пріоритетні заходи щодо вдосконалення структури експорту України.

Ключові слова: експорт, зовнішня торгівля, зовнішньоторговельний оборот, експортний потенціал, товарна структура експорту.

Summary. The volumes of foreign trade by commodities Ukraine, its dynamics and structure, are analyzing. Investigational commodity structure of domestic export. Certainly main commodity groups of export of Ukraine in export activity. Outlined priority measures on perfection of structure of export of Ukraine.

Key words: export, foreign trade, value of external trade, export potential, commodity structure of export.

Герасименко Ганна Олександрівна, асистент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій і дизайну.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Наукові інтереси: зовнішньоекономічна діяльність, експортний потенціал.


Герасименко Г. О. Формування і розвиток експортного потенціалу України в умовах глобалізації / Герасименко Г. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.22-26.


Файл статьи: