Інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах нової економіки

Автор: 
Носирєв О. О.


УДК 332.122.009

Анотація. У статті досліджено роль регіонів в умовах посилення глобалізаційних процесів, сформульовано основні конкурентні переваги кластерного розвитку та інтенсифікації інноваційних процесів, вказано на особливості трансформації стратегії підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах нової економіки, запропоновано стратегію інноваційної кластерної моделі розвитку регіонів України.

Ключові слова: регіональний розвиток, трансформаційні процеси, нова економіка, кластери, регіональна конкурентоспроможність.

Summary. Investigated the importance of regions in the context of increasing globalization processes, formulated the main competitive advantages of cluster development and intensification of innovation processes studied features of transformation strategy to improve the region’s competitiveness in the new economy, propose a strategy for innovation cluster model of development of the regions of Ukraine in the article.

Key words: regional development, transformation processes, new economy, clusters, regional competitiveness.

Носирєв Олександр Олександрович, доцент кафедри фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кандидат географічних наук, доцент.

61129, м. Харків, проспект Тракторобудівників, б. 107-А, кв. 9.

Наукові інтереси: інвестиційна діяльність, міжнародна економіка.


Носирєв О. О. Інноваційні стратегії регіонального розвитку в умовах нової економіки / Носирєв О. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.111-115.


Файл статьи: