Оцінка інвестиційного клімату в Україні

Автор: 
Фролова Г. І.


УДК 338.2:330.322

Анотація. Розглянуто методи оцінки інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості регіонів. Досліджено сучасний стан інвестиційної привабливості України. Запропоновано заходи, спрямовані на підвищення інвестиційної привабливості, та напрями державної інвестиційної політики.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційна політика, методи оцінки інвестиційної привабливості.

Summary. The methods of estimation of investment climate and investment attractiveness of regions are considered. The modern state of investment attractiveness of Ukraine is explored. The measures directed on the increase of investment attractiveness and directions of state investment policy are offered.

Key words: investments, investment climate, investment attractiveness, investment policy, methods of estimation of investment attractiveness.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону.


Фролова Г. І. Оцінка інвестиційного клімату в Україні / Фролова Г. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.67-69.


Файл статьи: