Організація обліку в торгівлі в умовах автоматизації

Автор: 
Чуб Ю. В.


УДК 658.27:65.011.56

Анотація.
У статті охарактеризовано сучасний стан процесу автоматизації на підприємствах торгівлі та запропоновано основні шляхи його оптимізації. Зазначено, що переважна кількість торговельних підприємств автоматизує лише окремі ділянки обліку або здійснює облік вручну. Запропоновано використовувати ліцензовані програми з обов’язковим проведенням попереднього навчання персоналу основам роботи з програмним продуктом, що впроваджується.

Ключові слова:
автоматизація, облік, товари, торгівля, програмний продукт.

Summary.
This article describes the current condition of automation in trade and offered basic ways of optimization. It is noted that the most trading companies automate only a few areas of accounting or accounting exercises manually. Proposed to use the licensed programs with compulsory conducting preliminary training basics with the software implemented.

Key words:
automation, accounting, goods, stores, software product.

Чуб Юлія Володимирівна,
доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університетету, кандидат економічних наук, доцент.

40024, м. Суми, вул. Кірова, 160.

Наукові інтереси:
облік, аналіз, аудит.Чуб Ю. В. Організація обліку в торгівлі в умовах автоматизації / Чуб Ю. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.131-135.


Файл статьи: