Особливості та закономірності трансформаційної економіки в ринковому середовищі

Автор: 
Савушкін Д. І.


УДК 330.46:338.1

Анотація. Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми дослідження трансформаційних процесів у сучасній економіці. Наведено результати аналізу основних економічних теорій, де трансформаційні стани є основним предметом дослідження. Показано переваги теорії криз і катастроф для можливостей моделювання трансформаційних процесів. На цій основі досліджено основні підходи до моделювання трансформаційної динаміки. Вони дозволяють визначити місце та призначення трансформацій в економіці, їх джерела та чинники, характеризувати стан економічних трансформацій, побудувати їх моделі.

Ключові слова: трансформаційна економіка, економічна система, трансформаційні стани, економічна динаміка, моделювання.

Summary. Article is devoted to solving urgent problems in the study of transformation processes in the modern economy. The results of analysis of the main economic theories, where the transformation condition are the main subject of studies. The advantages of the theory of crises and disasters for the modeling capabilities of transformation processes. On its basis to investigated the main approaches to modeling the transformational dynamics. They allow to determine the location and destination of the transformations in the economy, their sources and the factors, characterize the condition of the economic transformation, to construct their models.

Key words: transformational economy, economic system, the transformational condition, economic dynamics, modeling.

Савушкін Дмитро Ігорович, аспірант кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління інвестиційною діяльністю.


Савушкін Д. І. Особливості та закономірності трансформаційної економіки в ринковому середовищі / Савушкін Д. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №2(26). — С.49-54.


Файл статьи: