Аналіз наукових поглядів на формування ринкових відносин

Автор: 
Горпинич О. В.


УДК 338.43.63

Анотація. Історія становлення ринкової економіки свідчить про недосконалість її основоположних принципів, яка відображається в системі економічних блокіраторів, до найважливіших з яких належать монополізм, безробіття, інфляція, соціальна нерівність і бідність. Сьогодення на Україні дедалі чіткіше виявляє тенденцію до органічного й обґрунтованого розподілу інституту державної власності із системою ринкових відносин.

Ключові слова: капіталізм, соціалізм, ринковий механізм, ринок, класична теорія ринкової економіки, неокласична школа, кейнсіанське вчення про ринкову економіку, теорії монетаризму і раціональних очікувань, теорії та моделі економічного зростання, неолібералізм і соціальне ринкове господарство.

Summary. The history of the development of a market economy shows the limitations of its underlying principles, which is reflected in the economic system of bollards, the most important of which include monopoly, unemployment, inflation, social inequalities and poverty. Today in Ukraine more clearly shows the trend towards organic and reasonable apportionment of the Institute of state property in the system of market relations.

Key words: capitalism, socialism, market mechanism, market, the classical theory of the market economy, neoclassical school, the Keynesian doctrine of market economy, the theory of monetarism and rational expectations, theories and models of economic growth, neo-liberalism and social market economy.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства.


Горпинич О. В. Аналіз наукових поглядів на формування ринкових відносин виробництва / Горпинич О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.23-25.


Файл статьи: