Кластеризація економіки як найефективніша форма організації інноваційної діяльності та соціально-економічного розвитку регіонів

Автор: 
Пятак І. В.


УДК 339.18:332.12

Анотація. Кластеризація економіки є необхідною умовою забезпечення перманентного інноваційного розвитку учасників інноваційного процесу. Найефективнішою формою кластеризації є створення інноваційних кластерів у регіонах на основі інтеграційної взаємодії інститутів науки й освіти з виробничими підприємствами за підтримки державних структур, що на практиці забезпечується функціонуванням інноваційної інфраструктури для підкріплення виробничого потенціалу науково-інноваційним потенціалом.

Ключові слова: інноваційний процес, інноваційний кластер, кластеризація, кластерний підхід, соціально-економічний розвиток, науково-інноваційний потенціал, конкурентоспроможність.

Summary. Clustering of economy is the necessary condition to provide permanent innovative development of participants in the innovation process. The most effective form of clustering is the creation of innovation clusters in the regions on the basis of integration interaction of science and education institutions with industrial enterprises with the support of government agencies, which in practice are ensured by the functioning of innovation infrastructure to support production potential of scientific and innovative potential.

Key words: innovative process innovation cluster, clustering, cluster approach, socio-economic development, scientific and innovative potential, competitiveness.

Пятак Ігор Володимирович, аспірант кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: сучасна стратегія ціноутворення в Україні.


Пятак І. В. Кластеризація економіки як найефективніша форма організації інноваційної діяльності та соціально-економічного розвитку регіонів / Пятак І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.71-74.


Файл статьи: