Проблеми правового забезпечення страхування майна громадян в Україні

Автор: 
Чорна І. О.


УДК 368.1

Анотація. У статті акцентується увага на сучасних проблемах недосконалості законодавства у галузі страхування. Це спричиняє низку проблем у страхуванні майна громадян. До них відносять відсутність закону «Про договір страхування», який би враховував специфіку страхування майна громадян, невизначеність поняття договору страхування майна, відсутність положень щодо дистанційного укладення договорів страхування майна фізичних осіб тощо.

Ключові слова: закон «Про договір страхування», договір страхування майна, істотні умови договору страхування майна, страхова культура, страховий поліс.

Summary. The article focuses on contemporary issues imperfection of legislation in the insurance industry. This causes a number of problems in the property insurance. These include the absence of a law «On insurance contract» that would take into account the specifics of property insurance; The concept of uncertainty of property insurance; no provisions for remote contract of insurance of natural persons and so on.

Key words: law «On insurance contract», a contract of property insurance, the essential terms of the contract of insurance, property insurance culture, an insurance policy.

Чорна Ірина Олександрівна, аспірант кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

04107, м. Київ, вул. Баговутівська, б. 1а, кв. 148.

Наукові інтереси: страхування майна громадян.


Чорна І. О. Проблеми правового забезпечення страхування майна громадян в Україні / Чорна І. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С.89-93.


Файл статьи: