Державно­приватне партнерство в забезпеченні розвитку соціальної інфраструктури агросфери

Автор: 
Постол А. А.


УДК 336.11:369.223.23

Анотація. Визначено сутність приватно-державного партнерства. Обґрунтовано його переваги у забезпеченні розвитку інфраструктури агросфери та сільських територій. Виявлено особливості його нормативного забезпечення, проблеми й тенденції впровадження. Охарактеризовано ефекти від впровадження форм державно-приватного партнерства на фінансово-інвестиційному рівні. Розроблено пропозиції щодо його розвитку.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, розвиток, соціальна інфраструктура, агросфера, сільські території, сільське населення, соціальний захист, удосконалення.

Summary. It defines the essence of public-private partnerships. Proved its advantages in development of agricultural infrastructure and rural areas. Peculiarities of the legal framework, issues and trends introduction. Characterized the effects of the introduction of public-private partnerships in the financial and investment level. Developed proposals for its development.

Key words: public-private partnerships, development, social infrastructure, agrosfera, rural areas, rural population, social protection, improvement.

Постол Анатолій Анатолійович, докторант ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», кандидат економічних наук.

73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23.

Наукові інтереси: розвиток державно-приватного партнерства у вирішенні соціальних проблем села.


Постол А. А. Державно­приватне партнерство в забезпеченні розвитку соціальної інфраструктури агросфери / Постол А. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.78—82.


Файл статьи: