Глобальні чинники організації та синергетичні стратегії управління розвитком галузі туризму

Автор: 
Яровий В. Ф.


УДК 338.242.2

Анотація. У статті виявлено проблеми і тенденції організації та розвитку галузі туризму, які формуються під впливом глобальних чинників. Обґрунтовано синергетичну стратегію управління цими процесами на засадах об’єднання, придбання, злиття туристичних підприємств, спільного використання ресурсів і капіталів, освоєння ринків, реклами туристичних брендів та послуг. Здійснено визначення ефекту синергії у туристичній діяльності, показано його приклади у вітчизняній туристичній галузі. Виявлено конкурентні переваги глобальних туристичних організацій. Визначено форми і методи об’єднання туристичних підприємств у процесі здійснення синергетичної стратегії, показано їх проблеми й недоліки та перспективи впровадження.

Ключові слова: туристична галузь, організація, розвиток, синергія, стратегія, механізм, об’єднання, придбання, ресурси, капітал, ринки, маркетинг, управління.

Summary. In the article the problems and trends of organization and development of the tourism industry, which are influenced by global factors. Reasonably synergistic strategy to manage these processes on the basis of Association, acquisition, merger, tourism enterprises; sharing of resources and capital; development of markets; advertising travel brands and services. Carried out the definition of synergy effect in tourism is shown by the examples in the domestic tourism industry. Identified competitive advantages in the global tourism organizations. Determine the forms and methods of integration of tourism enterprises in the implementation of synergetic strategies shown their problems and shortcomings and prospects of implementation.

Key words: tourist industry, organization, development, synergy, strategy, mechanism, merger, acquisition, resources, capital, markets, marketing, management.

Яровий Вадим Федорович, доцент кафедри туризму Херсонського державного університету, кандидат економічних наук, доцент.

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.

Наукові інтереси: туристична галузь, національна економіка, формування вітчизняного ринку туристичних послуг.


Яровий В. Ф. Глобальні чинники організації та синергетичні стратегії управління розвитком галузі туризму / Яровий В. Ф. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.40—43.


Файл статьи: