Методологічні засади ціноутворення у галузі рисівництва та на ринку рису

Автор: 
Уманська В. В.


УДК 631.1:633.18

Анотація. У статті визначено особливості й чинники ціноутворення у галузі рисівництва та на ринку рису. Обґрунтовано його принципи та методологічні підходи. Визначено складові ціни на рівні товаровиробників, а також галузі. Обґрунтовано ціни на готову продукцію на споживчому ринку. Визначено, що саме ціни на рис є важливим фактором його внутрішнього виробництва та оптимізації структури ринку.

Ключові слова: галузь рисівництва, ціноутворення, продукція, ринок, чинники, принципи, підходи, собівартість, оптимізація.

Summary. The article defines the features and the pricing factors in the industry of rice growing and rice. It justifies its principles and methodological approaches. Specified components of prices at the level of producers, as well as region. Whether justified the price of finished products in the consumer market. Determined that the price of rice is an important factor in its domestic production and optimization of the structure of the market.

Key words: rice industry, pricing, products, market, factors, principles, approaches, cost, optimization.

Уманська Валентина Валеріївна, здобувач ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23.

Наукові інтереси: галузь рисівництва, проблеми використання виробничо-ресурсного потенціалу рисівництва та його конкурентоспроможності.


Уманська В. В. Методологічні засади ціноутворення у галузі рисівництва та на ринку рису / Уманська В. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.37—40.


Файл статьи: