Організація соціально­трудових відносин в аграрних підприємствах на засадах соціального партнерства

Автор: 
Пеньковський С. В.
Автор: 
Яценко І. М.


УДК 331.104:330.316.42

Анотація. У статті виявлено проблеми формування соціально-трудових відносин в аграрних підприємствах. Визначено важливу роль соціального партнерства у їх забезпеченні. Обґрунтовано сутність та структуру соціального партнерства. Виявлено чинники та визначено умови впровадження. Розроблено перспективи удосконалення соціально-трудових відносин в агросфері на основі соціального партнерства.

Ключові слова: аграрні підприємства, працівники, роботодавці, соціально-трудові відносини, державне регулювання, соціальне партнерство, соціальна відповідальність.

Summary. In the article the problems of formation of socio-labour relations in the agricultural enterprises. Determined the important role of social partnership in their support. Substantiates the essence and structure of social partnership. The factors and the conditions of implementation. Developed prospects for improving social and labor relations in the agricultural sphere on the basis of social partnership.

Key words: agricultural enterprises, employees, employers, labor relations, state regulation, social partnership, social responsibility.

Пеньковський Сергій Валентинович, аспірант Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: соціальне партнерство та його ефективність на рівні аграрних підприємств, методи оцінки ефективності соціально-трудових відносин.

Яценко Ігор Миколайович, аспірант Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: економічна ефективність реалізації соціальної відповідальності на рівні агробізнесових структур.


Пеньковський С. В. Організація соціально­трудових відносин в аграрних підприємствах на засадах соціального партнерства / Пеньковський С. В., Яценко І. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.74—78.


Файл статьи: