Розвиток моделі Блека­Шоулза при оцінці ринкової вартості комерційного банку у вітчизняних умовах

Автор: 
Артеменко Д. М.


УДК 336.71:338.124.4

Анотація. У статті на основі моделі Блека-Шоулза обґрунтовано застосування опціонного методу для оцінки вартості комерційних банків, оскільки саме в цьому секторі активи і зобов’язання бізнесу близькі за своїм значенням. Розкрито порядок застосування у моделі Блека-Шоулза дисперсії відносної зміни чистої процентної маржі у якості оцінки волатильності базового активу, що дозволяє уникнути необгрунтованого завищення вартості комерційного банку.

Ключові слова: ринкова вартість, модель Блека-Шоулза, принципи оцінки, оціночні процедури, підхід до оцінки, оцінка реальних опціонів, безризикова ставка, забезпечення.

Summary. On the basis of the Black-Scholes model Application of option valuation method for commercial banks, since this sector of business assets and liabilities are close in meaning. Reveals also the order of application of the model of Black-Scholes dispersion relative change in net interest margin as the assessment of the volatility of the underlying asset, thus avoiding unwarranted overpricing commercial bank.

Key words: market value, Black-Scholes model, valuation principles, evaluation procedures, an approach to evaluation, Real Options valuation, risk-free rate.

Артеменко Дмитро Михайлович, незалежний оцінювач ТОВ «Інвестиційно-правова група».

03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 145/1, кв. 166.

Наукові інтереси: вартісна оцінка майна та майнових прав.


Артеменко Д. М. Розвиток моделі Блека­Шоулза при оцінці ринкової вартості комерційного банку у вітчизняних умовах / Артеменко Д. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.83—90.


Файл статьи: