Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств

Автор: 
Романюк І. А.


УДК 338.242.2

Анотація. У статті визначено можливості удосконалення стратегічного управління розвитком галузі туризму на засадах корпоратизації. Обгрунтовано сутність, основні категорії корпоративної культури, її складники. Визначено зовнішні та внутрішні сторони, чинники розвитку. Виявлено проблеми формування корпоративної культури у вітчизняних туристичних підприємствах. Розроблено перспективні напрями та можливості розвитку в умовах динаміки вітчизняного та міжнародних туристичних ринків.

Ключові слова: корпоративна культура, галузь туризму, туристичний ринок, туристичні підприємства, місія, стратегічне управління, удосконалення, крос-культурний менеджмент.

Summary. The article identifies opportunities for improving the strategic management of the development of the tourism industry on the basis of corporatization. The essence, basic categories of corporate culture, its components. Identified external and internal, factors of development. Identified problems of formation of corporate culture in domestic tourism enterprises. Developed promising directions and opportunities for development in terms of the dynamics of domestic and international tourism markets.

Key words: corporate culture, tourism industry, tourism market, tourism enterprises, mission, strategic management, improvement, cultural diversity management.

Романюк Ірина Анатоліївна, асистент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, кандидат економічних наук.

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44.

Наукові інтереси: сільське господарство, інтенсивний розвиток, туристичний ринок.


Романюк І. А. Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств / Романюк І. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.24—27.


Файл статьи: