Стратегії управління якістю послуг та продуктів у галузі туризму на засадах впровадження моделей якості, підготовки персоналу та корпоративної культури підприємств

Автор: 
Незвещук­-Когут Т. С.
Автор: 
Чорний Б. С.


УДК 658.56:338

Анотація. У статті виявлено проблеми стратегічного управління розвитком галузі туризму на основі визначення та забезпечення стратегії якості туристичного продукту та послуг. Відзначено, що при цьому можна використати дві моделі досягнення якості, які поширені у передових країнах світу, — американсько-європейську та японську. Обґрунтовано їх спільні риси та відмінності. Вказано на можливості та недоліки впровадження. Визначено роль персоналу туристичних підприємств у забезпеченні якості послуг та вимоги до нього. Обґрунтовано провідне значення корпоративної культури туристичних підприємств у стратегії управління якістю туристичних послуг на їх рівні та у галузі загалом.

Ключові слова: управління, галузь туризму, туристичні підприємства, туристичний продукт, послуги, моделі, якість, удосконалення, персонал, корпоративна культура, соціальна відповідальність.

Summary. In the article the problems of strategic management of the development of the tourism industry based on the definition and strategy of quality assurance of tourism product and services. Noted that it is possible to use two models for achieving quality that are common in advanced countries of the world — the us-European and Japanese. Reasonably their similarities and differences. Indicated on the possibilities and limitations of implementation. The role of the personnel of tourism enterprises in ensuring the quality of services and the requirements for it. Justified the leading role of corporate culture tourism enterprises in the strategy of quality management of tourist services on their level and in the industry as a whole.

Key words: management, tourism industry, tourism enterprises, tourism product, services, models, quality, improvement, staff, corporate culture, social responsibility.

Незвещук-Когут Тетяна Сергіївна, доцент кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, доцент.

58002, м. Чернiвцi, Центральна площа, 7.

Наукові інтереси: проблеми стратегічного управління розвитком галузі туризму.

Чорний Богдан Сергійович, аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15.

Наукові інтереси: формування та розвиток малих форм господарювання у сільському зеленому туризмі.


Незвещук­Когут Т. С. Стратегії управління якістю послуг та продуктів у галузі туризму на засадах впровадження моделей якості, підготовки персоналу та корпоративної культури підприємств / Незвещук­Когут Т. С., Чорний Б. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.20—23.


Файл статьи: