Сучасні проблеми та напрями розвитку ринку банківських продуктів в Україні

Автор: 
Драчук Ю. З.


УДК 339.13:336.71

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку банківських продуктів. Виявлено основні проблеми розвитку даного ринку та причини їх виникнення. Вивчено зарубіжний досвід удосконалення взаємовідносин між банком і клієнтами. Обґрунтовано шляхи удосконалення банківської системи України, зокрема на основі бенчмаркінгу зарубіжного досвіду.

Ключові слова: ринок, банківські продукти, комерційні банки, зарубіжний досвід.

Summary. The current state of the domestic market of bank products is analyzed in the article. The basic problems of this market and reasons of their appearance are revealed. Foreign experience of improvement of relationships between a bank and its clients is studied. The ways of improvement of the banking system of Ukraine are substantiated, in particular basing on benchmarking of foreign experience.

Key words: market, bank products, commercial banks, foreign experience.

Драчук Юрій Захарович, професор кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки Міжнародного гуманітарного університету м. Одеса, доктор економічних наук, професор.

03027, м. Київ, Нова Пошта, відділення № 29, вул. Васильківська, 34 (корпус В).

Наукові інтереси: соціальні відносини, інноваційно-інвестиційні фактори розвитку промисловості, менеджмент, освітні питання.


Драчук Ю. З. Сучасні проблеми та напрями розвитку ринку банківських продуктів в Україні / Драчук Ю. З. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.101—103.


Файл статьи: