Використання закордонного досвіду впровадження системи контролінгу у вітчизняних органічних підприємствах агросфери

Автор: 
Лісковець С. В.
Автор: 
Білоусов Є. Ю.


УДК 658.15.012.7

Анотація. У статті виявлено проблеми функціонування вітчизняних аграрних, у т. ч. органічних, підприємств та управління ними. Обґрунтовано роль системи контролінгу у підвищенні ефективності органічної діяльності. Визначено його сутність, складники та структуру. Охарактеризовано переваги впровадження на прикладі країн Європи та світу. Розроблено алгоритм застосування контролінгу на рівні центрів відповідальності в аграрних органічних підприємствах України.

Ключові слова: органічні підприємства, агросфера, управління, удосконалення, система контролінгу, зарубіжний досвід, впровадження, центри відповідальності, розвиток.

Summary. The article reveals problems of its functioning domestic agricultural, including farms and management. The role of the controlling system in improving the efficiency of organic activities. The author defines its essence, components and structure. Describes the benefits of implementation on the example of Europe and the world. The algorithm of application of controlling in the level of responsibility centers in organic agricultural enterprises of Ukraine.

Key words: organic enterprises, agrosfera, management, improvement, system controlling, international experience, implementation, responsibility centers, management, development.

Лісковець Сергій Валерійович, аспірант Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: формування системи корпоративного управління аграрних підприємств.

Білоусов Євген Юрійович, аспірант Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: розвиток та підвищення ефективності органічного землеробства у сільськогосподарських підприємствах.


Лісковець С. В. Використання закордонного досвіду впровадження системи контролінгу у вітчизняних органічних підприємствах агросфери / Лісковець С. В., Білоусов Є. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.44—47.


Файл статьи: