Вплив державного регулювання на регіональний розвиток сфери культури в умовах децентралізації управління

Автор: 
Бойко В. І.


УДК 351.85

Анотація. У статті розглянуто особливості державного регулювання соціально-культурної сфери в умовах децентралізації влади. Визначено чотири типи держав за сутністю, функціями та інструментами регулювання соціально-культурного розвитку. Обґрунтовано чинники та методи державного регулювання соціально-культурної діяльності з урахуванням регіональних особливостей. Виявлено три основні постулати регулювання (юридична самостійність, господарська самостійність установ та організацій культури, соціальне замовлення при бюджетуванні). Обстоюється необхідність створення регіональних інформаційно-маркетингових центрів для удосконалення державного регулювання розвитку культури на регіональному та національному рівнях.

Ключові слова: культура, соціально-культурна сфера, регіональний розвиток, чинники, децентралізація, влада, державне регулювання, управління.

Summary. In the article the peculiarities of state regulation of socio-cultural sphere in conditions of decentralization of power. Identified four types of States with the essence, functions and tools of regulation of socio-cultural development. The factors and methods of state regulation of socio-cultural activities with a regional perspective. The three basic tenets of regulation (legal independence, economic independence of the institutions and organizations of culture, the social order when budgeting). Advocated the need to establish a regional information and marketing centres to improve the state regulation of development of culture at regional and national levels.

Key words: culture, socio-cultural sphere, regional development, factors, decentralization, power, government regulation, management.

Бойко В’ячеслав Іванович, завідувач кафедрою публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат філософських наук, доцент.

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15.

Наукові інтереси: соціокультурний потенціал, соціально-економічні засади і методи стратегічно го управління соціокультурною сферою регіону.


Бойко В. І. Вплив державного регулювання на регіональний розвиток сфери культури в умовах децентралізації управління / Бойко В. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2016. — №2(34). — С.69—73.


Файл статьи: