Гендерна політика України: протиріччя та соціальні аспекти

Автор: 
Ніфатова О. М.
Автор: 
Ващенко А. А.

 

 

Ніфатова Олена Михайлівна, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, кандидат економічних наук, доцент.
01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.
Наукові інтереси: гендерна політика України.
 
УДК [349.244:316.346.2-021.23] (477)
 
Анотація. Статтю присвячено виявленню протиріч та висвітленню соціальних аспектів у формуванні гендерної політики України. Проведено порівняльний аналіз глобального індексу гендерного розвитку, досліджено співвідношення чоловіків та жінок в розрізі професіональних спеціалізацій в Україні. Розкрито основні цілі політики гендерної рівності та її практичного застосування. Виявлено фактори безпосереднього впливу на стратегію зайнятості населення з урахуванням гендерного аспекту. Запропоновано шляхи подолання гендерної нерівності у сфері економіки та підприємницькій діяльності.

Ключові слова: гендерна політика, показник гендерної рівності, ринок праці, зайнятість.

Summary. The article is devoted to revealing contradictions and highlighting social aspects when forming a gender policy in Ukraine. A comparative analysis of the global index of gender development has been carried out, the ratio of men and women has been investigated in the context of professional specializations in Ukraine. The main goals of the gender equality policy and its practical application are revealed. The factors of direct influence on the employment strategy of the population, taking into account the gender aspect, are revealed. The ways of overcoming gender inequality in the sphere of economy and entrepreneurship are suggested.

Key words: gender policy, gender equality indicator, labor market, employment.
 
Файл статьи: