Інклюзивний характер ефекту інноваційної діяльності

Автор: 
Лохман Н. В.

 

 

Лохман Наталя Володимирівна, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, кандидат економічних наук, доцент.
71107, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ростовська, 2а, кв. 16.
Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційна політика, антикризове управління, оптимізація витрат.
 
УДК 005.336.1:658.589
 
Анотація. Інклюзивний характер ефекту від інноваційної діяльності виражається в різній природі сфер діяльності, де він має місце: фінанси (економічний, інвестиційний, бюджетний ефекти); виробництво (ресурсний, екологічний, соціальний ефекти); маркетинг (ринковий, комерційний, репутаційний ефекти); НДДКР (технічний, інтелектуальний, правовий ефекти). Ефекти від інноваційної діяльності пов’язані між собою і можуть мати місце як на самому підприємстві, так і за його межами. Зв’язок між різними видами ефекту інноваційної діяльності може змінюватися залежно від специфіки інноваційної діяльності підприємства.

Ключові слова: ефект, інноваційна діяльність, зв’язок, підприємство, функціональні зони.

Summary. The inclusive nature of the effect of innovation is expressed in the different nature of the spheres of activity where it takes place: finances (economic, investment, budgetary effects); Production (resource, ecological, social effects); Marketing (market, commercial, reputation effects); R & D (technical, intellectual, legal effects). The effects of innovation are interconnected and can take place both within the enterprise itself and beyond. The connection between

different types of innovation effect may vary depending on the specifics of the innovation activity of the enterprise.

Key words: effect, innovative activity, communications, enterprise, functional areas.
 
Файл статьи: