Комунікаційні стратегії розвитку високотехнологічного маркетингу

Автор: 
Птащенко О. В.

 

УДК 658.512

Анотація. У статті розглянуто особливості високотехнологічного маркетингу, специфіку його використання на ринку. Подано порівняльну характеристику умов застосування маркетингу та високотехнологічного маркетингу. Комунікаційна стратегія, в широкому розумінні, це комплексна програма дій, яка має бути спрямована на вибір оптимальних інструментів маркетингових комунікацій, їх поєднання та посилення їхнього синергетичного впливу на споживачів. Розглянуто особливості формування комунікаційної стратегії на ринку високотехнологічних товарів та особливості їх розвитку.

Ключові слова: високотехнологічний маркетинг, маркетинг, маркетинговий комплекс, комунікаційні стратегії розвитку, комунікаційні стратегії розвитку високотехнологічного маркетингу.

Summary. The features of high-tech marketing, its specific usage in the market are considered in the work. The comparative description of conditions of application of marketing and high-tech marketing is given. Communication strategy, in its broadest sense, is a comprehensive program of actions aimed at choosing the best tools for marketing communications, their combination and enhancing their synergistic impact on consumers. The peculiarities of communication strategy formation on the market of high-tech goods and peculiarities of their development are considered.

Key words: high-tech marketing, marketing, marketing complex, communication development strategies, communication strategies for the development of high-tech marketing.

 

Файл статьи: