Науково­теоретичні засади організаційно­економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу

Автор: 
Болотова О. О.

 

 

Болотова Олена Олегівна, аспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
61045, м. Харків, пр. Науки, 9-а.
Наукові інтереси: менеджмент персоналу, проблеми та напрямки підвищення ефективності менеджменту персоналу в умовах економіки знань.
 
УДК 005.336.1.005.95/.96
 
Анотація. У статті розглянуто науково-теоретичні засади організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу. Проаналізовано найбільш актуальні підходи для визначення сутності організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу в системі управління

персоналом. Запропоновано авторське визначення сутності дефініцій «організаційно-економічне забезпечення ефективності менеджменту персоналу».

Ключові слова: менеджмент, персонал, підприємство, ефективність, управління, функціонування, забезпечення, результат, оцінка.

Summary. The article deals with the scientific and theoretical foundations of organizational and economic support of the effectiveness of personnel management. The most actual approaches for determining the essence of organizational and economic provision of the effectiveness of personnel management in the personnel management system are analyzed. The author’s definition of the essence of the definitions «organizational and economic provision of the effectiveness of personnel management» is proposed.

Key words: management, personnel, enterprise, efficiency, management, functioning, provision, result, evaluation.
Файл статьи: