Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку сучасного бізнесу

Автор: 
Сілецька Н. В.

 

УДК 338:17.022.1

Анотація. Статтю присвячено розгляду питань ролі іміджу в забезпеченні сталого розвитку сучасного бізнесу. Визначено сутність та основні елементи іміджу, вплив іміджу на підвищення ефективності діяльності та посилення конкурентних переваг підприємства. Обґрунтовано, що розробка теоретичних положень і методичного інструментарію стратегічного управління іміджем підприємства в умовах конкуренції є актуальною науковою проблемою, що має важливе значення, від рішення якої залежить конкурентоспроможність українських підприємств. Запропоновано заходи щодо формування позитивного іміджу підприємств.

Ключові слова: імідж, позитивний імідж, конкурентна перевага, конкурентоспроможність, репутація, формування іміджу, ринкове середовище.

Summary. The article is devoted to questions of the role of image in ensuring the sustainable development of modern business. The article defines the essence and main elements of image. The influence of the image on the increase of efficiency and competitive advantage of an enterprise is determined. The article substantiates that the development of theoretical foundations and methodological instruments of strategic image management of a company in a competitive situation is a relevant scientific problem. It is of high importance, and competitiveness of Ukrainian companies depends on its solution. The article suggests actions regarding the formation of the positive image of companies.

Key words: image, positive image, competitive advantage, competitiveness, reputation, formation of the image, market environment.

 

 

Файл статьи: