Вплив трудового потенціалу на економічну безпеку підприємств агросфери

Автор: 
Пилипенко К. А.

 

 

Пилипенко Катерина Анатоліївна, доцент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук, доцент.
36000, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.
Наукові інтереси: розвиток виробничо-збутової діяльності агропромислових підприємств.
 
УДК 331.582:331.101.262
 
Анотація. Розглянуто особливості формування, збереження і розвитку основних складових та компонентів трудового потенціалу України. Обґрунтовано основну компоненту трудового потенціалу — здоров’я та його вплив на трудовий потенціал людини. Визначено методичні підходи щодо розробки розгорнутої класифікації основних чинників, що впливають на трудовий потенціал людини, і проведено їх групування.

Ключові слова: трудовий потенціал, заробітна плата, ринок праці, населення, здоров’я, зайнятість, робоча сила, тривалість життя, працездатність, демографічна політика.

Summary. Features of formation, preservation and development of the basic components and components of labor potential of Ukraine are considered. The basic component of labor potential — health and its influence on labor potential of a person are substantiated. Definition of methodological approaches to the development of detailed classification the main factors affecting the employment potential of the person and their grouping.

Key words: labor potential, wages, labor market, population, health, employment, labor, life, work, population policy.
 
Файл статьи: