Зародження і створення сільськогосподарського кооперативного руху на півдні України: минуле та сьогодення

Автор: 
Репілевська О. Ю.

 

 

Репілевська Оксана Юріївна, аспірант кафедри обліку і оподаткування Херсонського державного аграрного університету.
73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23.
Наукові інтереси: економіка і управління аграрних підприємств.
 
УДК 94:334.73(477.7)
 
Анотація. У статті розглянуто дві наукові школи становлення сільськогосподарської інтеграції кооперативного типу — західноєвропейська та американська як основа зародження кооперативного руху в Україні. Висвітлено наукові підходи формування теоретико-прикладної основи кооперативного руху в аграрній

сфері. Здійснено ретроспективний аналіз зародження і створення кооперативного руху в Україні і на півдні України. На основі історичного досвіду щодо розвитку кооперації розглянуто сучасні особливості становлення сільськогосподарської кооперації в Україні.

Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, кооперативні товариства, споживчий кооператив, ощадно-позичковий кооператив, сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні виплати, послуги кооперативу.

Summary. In the article two scientific schools of the formation of agricultural integration of the cooperative type are considered — Western European and American as the basis for the emergence of the cooperative movement in Ukraine. The scientific approaches to the formation of the theoretical and applied basis of the cooperative movement in the agrarian sphere are highlighted. A retrospective analysis of the origin and creation of a cooperative movement in Ukraine and in the south of Ukraine was carried out. On the basis of historical experience in developing cooperation, modern features of the formation of agricultural cooperation in Ukraine are considered.

Key words: cooperation, cooperative movement, cooperative societies, consumer cooperatives, savings and loan cooperative, agricultural cooperatives, agricultural servicing cooperatives, cooperative payments, cooperative services.
Файл статьи: