АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО СЛАБЫМ СИГНАЛАМ

Автор: 
Храпкина В. В.

УДК 658.15

Анотація. У статті розглянуто економічну сутність антикризового фінансового управління підприємством, узагальнені погляди на антикризове фінансове управління, запропонована порівняльна характеристика антикризового і традиційних методів управління, обґрунтовано доцільність антикризового фінансового управління підприємством за слабкими сигналами.

Ключові слова: антикризове управлінння, слабкі сигнали, методи управління.

Summary. The article has given consideration to the economic essence of anti-crisis financial management by an enterprise, summarized the views on anti-crisis financial management, proposed a comparative description of anticrisis and traditional management methods, and the expediency of anti-crisis financial management on weak signals has also been substantiated.

Key words: anti-crisis management, weak signals, management methods.

Храпкіна Валентина Валентинівна, доцент кафедри фінансів Макіївського економіко-гуманітарного інституту, кандидат економічних наук, доцент. 86157, м. Макіївка, вул. Островського, буд. 16, каб. 220.

Наукові інтереси: управління фінансовою діяльністю підприємств, фінансова безпека суб’єктів господарювання.

В. В. Храпкина АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО СЛАБЫМ СИГНАЛАМ/В. В. Храпкина//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19).  — С.127—131.

Файл статьи: