ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Автор: 
Тарлопов І. О.

УДК 339.9:477

Анотація. Зроблена спроба дослідити еволюцію такого явища, як глобалізація. У цьому напрямку досліджено період античного світу. Визначена його специфіка та історія походження. Виявлені причини, які сприяли виникненню перших центрів глобальної економіки та їі подальшому розвитку. Обґрунтована необхідність продовження досліджень у цьому напрямку.

Ключові слова: античний світ, напрямки людської діяльності, суспільні цінності, експонентний розвиток, планетарний масштаб, соціальна інтеграція, ієрархічні групи, регіони світу, гладіаторські ігри, містерії, амфітеатри, міграція населення, мігранти, раціональні дії, натуральне господарство, глобальна економіка.

Summary. There was done the attempt to study the evolution of such phenomenon as globalization. The certain period of the ancient world was searched in this direction. There was determined its specificity and the story of its origination. The reasons which promoted the emergence of the first centers of the global economy and its future development were brought to light. The necessity of continuingof researches in this area was grounded.

Key words: ancient world, areas of human activity, social values, exponential growth, planetary scale, social integration, hierarchical groups, regions of the world, gladiatorial games, mysteries, amphitheaters, migration of population, migrants, rational actions, natural economy, global economy.

Тарлопов Ігор Олегович, доцент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: міжнародна економіка.

І. О. Тарлопов ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? /І. О. Тарлопов//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.27—30.

Файл статьи: