ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «РОБОЧА СИЛА» І «ТРУДОВІ РЕСУРСИ» В ЕКОНОМІЦІ

Автор: 
Олійник Є. О.

УДК 331.101.43

Анотація. У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення сутнісних характеристик трудових ресурсів і робочої сили в економіці. На основі проведеного аналізу визначена їх роль у сучасному ринковому середовищі.

Ключові слова: робоча сила, трудові ресурси, людина праці, економічно активне населення, суспільне виробництво.

Summary. The article deals with theoretical approaches to defining the essential characteristics of human resources and labor in the economy. Based on the analysis of their role in today’s market environment.

Key words: workforce, labor resource, human labor, the economically active population, social production.

Олійник Євген Олегович, аспірант кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії. 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, буд. 1, кв. 3.

Наукові інтереси: формування і використання трудових ресурсів в аграрному малому бізнесі.

Є. О. Олійник ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «РОБОЧА СИЛА» І «ТРУДОВІ РЕСУРСИ» В ЕКОНОМІЦІ /Є. О. Олійник //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.102—105.

Файл статьи: