МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор: 
Пашкевич М. С.

УДК 332.14

Анотація. Обґрунтовано необхідність регулювання еколого-економічного розвитку регіонів на основі мікромеханізмів. Запропоновано мікромеханізми стимулювання ведення господарської діяльності у ме жах природної ємності регіону, стимулювання інноватизації регіональних виробничих процесів, регулювання регі-ональних перехідних еколого-економічних процесів.

Ключові слова: регіональний розвиток, еколого-економічні процеси, механізм.

Summary. The actual need of ecologic and economic regulation of regional development by means of micromechanisms is proved. Special micro-mechanisms for stimulation regional economic activity in the frame of nature limits, stimulation regional production processes’ innovatization and regulation of regional transition processes in the field of ecology and economics are offered.

Key words: regional development, ecologic and economic processes, mechanism.

Пашкевич Марина Сергіївна, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ), кандидат економічних наук, доцент. 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19.

Наукові інтереси: розвиток продуктивних сил та регіональна економіка: формування політики та механізмів ефективного регіонального розвитку.

М. С. Пашкевич МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ /М. С. Пашкевич//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.143—147.

Файл статьи: