МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Сільченко І. А.

УДК 658:330.341

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню підходів до визначення інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Систематизовано та досліджено теоретико-методичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано узагальнююче визначення інноваційного потенціалу та його структури, яка показує, що інноваційна складова притаманна для всіх структурних елементів економічного потенціалу підприємства, оскільки виступає забезпечувальним елементом і внутрішнім джерелом створення основних інновацій у процесі управління ним.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, потенціал підприємства, інноваційний потенціал, конкурентоспроможність.

Summary. Article is devoted to the definition of the innovative approaches of the building enterprises capacity. The paper systematically investigates theoretical and methodological approaches for defining the essence of the innovation capacity of the enterprises. A generalized definition of the innovation potential and its structure, which shows that the innovation component is typical for all structural elements of the economic potential of the company, servingas an interim element and the internal power of the creating major innovations in process of management.

Key words: innovation, innovation, business potential, innovative potential, knkurentospromozhnist.

Сільченко Ірина Анатоліївна, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.

І. А. Сільченко МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ/І. А. Сільченко//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.116—121.

Файл статьи: