ОЦІНКА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Бєляєва Г. Є.

УДК 330.1+346.7

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти оцінки інституціонального забезпечення еколого-еко-номічного потенціалу промислових підприємств. Досліджено особливості еколого-економічного законодавства України та інших країн світу.

Ключові слова: інституціональне забезпечення, еколого-економічний потенціал, законодавство, промислове підприємство.

Summary. The basic aspects of institutional support ofecology-economical potential at the industrial enterprises are reviewed in the article. The features of Ukrainian and others country ecology-economical legislation are researched.

Key words: the institutional support, ecology-economical potential, the legislation, the industrial enterprises.

Бєляєва Ганна Євгенівна, асистент кафедри «Фінанси і бінківська справа» Донецького національного технічного університету. 83000, м. Донецьк, пр. Гурова, буд. 5, кв. 6.

Наукові інтереси: менеджмент природоохоронної діяльності, оцінка потенціалу підприємства, інновації.

Г. Є. Бєляєва ОЦІНКА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ /Г. Є. Бєляєва //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.63—66.

 

Файл статьи: