PROCESS OF EVOLUTION THEORY CLUSTERING IN POLAND AND IN THE WORLD

Автор: 
Michał Bania
Автор: 
Donat Jerzy Mierzejewski

УДК 339:004(438)(100)

Анотація. Кластери є особливою формою організації виробництва. У тісному просторі існують компанії, що працюють гнучко, запускаючи додаткову діяльність. У літературі з даного питання таке поняття було запропоновано у ХІХ столітті Альфредом Маршаллом, який зауважив, що потік знань, спеціалізація виробництва і послуг, а також спеціалізація робочої сили визначають кластерний розвиток. Його концепція була змінена теоретиками і практиками економічного життя: Френсісом Перроуксом, Еріком Даменом і Майклом Портером.

Сьогодні в результаті перетворення кластера ми можемо спробувати визначити деякі кластерні типи: традиційні, технологічні, концентричні, інституційні, супутниковий зв’язок, мережі та інші. Ми можемо також помітити, що державні органи центральної і (навіть більше) місцевої влади запроваджують інструменти стимулювання, які виникають з кластерів, для того, щоб спонукати інновації та співпрацю в регіоні.

Ключові слова: кластер, конкурентоспроможність, організація, структура кластера.

Summary. Clusters are a specific form of production organization. In close space there are companies operating flexibly, running complementary activity. In the literature of the subject such concept was proposed in 19th century by Alfred Marshall, who noticed that flow of knowledge, specialization of manufacturing and services as well as workь force specialization determine of cluster development. His concept was modified by theoreticians and practitioners of economic life. They were: Francis Perroux, Erik Dahmen, and Michael Porter. Currently, as a result of cluster transformation we can try define some cluster types: traditional, technological, concentric, institutional, satellite, net and others. We can also notice that public authorities of central, and (even more) local levels introduce instruments stimulating arising of clusters in order to prompt innovation and cooperation of the region.

Key words: cluster, competitiveness, organization, cluster structure.

Міхал Баня, стариший викладач Інституту економіки Державної вищої професійної школи в Пилі ім. Станіслава Сташица, аспірант університету економіки в Познані. Державна вища професійна школа в Пилі ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 64–920 Піла, Польща.

Донат Єжи Мєжиєвський, доктор гуманітарних наук Гуманітарно-еконономічного інституту Державної вищої професійної школи в Пилі ім. Станіслава Сташица, проректор з дидактики і студентських справ. Державна вища професійна школа в Пилі ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси: міжнародна економічна безпека, регіональна економіка, міждержавна економічна корпоративність єврорегіонів.

Наукові інтереси: міжнародна економічна безпека, міждержавна економічна корпоративність єврорегіонів.

Michał Bania, Donat Jerzy Mierzejewski  В. О. PROCESS OF EVOLUTION THEORY CLUSTERING IN POLAND AND IN THE WORLD /Michał Bania, Donat Jerzy Mierzejewski //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.12—17.

Файл статьи: