Діагностика конкурентоспроможності маркетингових комунікацій організацій споживчої кооперації України

Автор: 
Стеценко В. В.


УДК [339.138:334735](477)

Анотація. У статті подається розроблена автором інтегральна оцінка конкурентоспроможності маркетингових об’єктів. Запропонованою методикою діагностується конкурентоспроможність системи маркетингових комунікацій, що застосовуються у діяльності організацій споживчої кооперації України.

Ключові слова: маркетингові комунікації, організації споживчої кооперації, інтегральна оцінка конкурентоспроможності, діагностика конкурентоспроможності маркетингових комунікацій.

Summary. The article presents the author’s integral assessment of marketing objects competitiveness. We offer the methodics to diagnose marketing communications in consumer cooperatives organizations in Ukraine competitiveness.

Key words: marketing communications, organizations of consumer cooperatives, integral assessment of competitiveness, marketing communications competitiveness diagnostics.

Стеценко Володимир Валерійович, старший викладач кафедри іноземних мов ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук.

36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 44, кв. 36.

Наукові інтереси: маркетингові комунікації.


Стеценко В. В. Діагностика конкурентоспроможності маркетингових комунікацій організацій споживчої кооперації України / Стеценко В. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.88—93.


Файл статьи: