Новые тенденции в управлении наукой и образованием

Автор: 
Антошкина Л. И.


УДК 378.1

Анотація. Сформульовано авторські погляди на змінення методів управління наукою та освітою у розвинених країнах.

Ключові слова: світова економіка, глобалізація світогосподарських зв’язків, прогрес науки і новітні тех- нології, практичні результати, абсолютизація їхньої ролі в методах фінансування науки, зниження інтересу до фундаментальних досліджень, посилення ризиків у забезпеченні техніко-технологічного прогресу (ТТП), тривоги наукових лідерів.

Summary. Autor’s views have been formulated on Changing of methods of management by science and education in developed countries.

Key words: World economy, Globalization of world economies ties, progress of science and new technology, practical results absolutization of their role in the methods of financing of science, Reducing of Interest to fundamental research, Gaining of risks in securing of technical and technological progress (TTP), anxiety of scientific leaders.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.


Антошкина Л. И. Новые тенденции в управлении наукой и образованием / Антошкина Л. И. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.9—24.