Оцінка ефективності рекламного менеджменту підприємства

Автор: 
Яловега Н. І.


УДК 339.138:339.16.012.34

Анотація. У статті висвітлено узагальнений авторський погляд на критерії та показники оцінки ефективності рекламного менеджменту підприємства. Розглянуто особливості комунікаційного та економічного ефекту рекламних заходів. Наведена послідовність оцінки ефективності рекламної діяльності.

Ключові слова: рекламна діяльність, рекламна кампанія, підприємство, ефективність, комунікаційний ефект, економічний ефект.

Summary. This article provides a synopsis of the author’s view upon the criteria and indicators for evaluating the effectiveness of advertising management of enterprise. The features of the communication and the economic effect of promotional activities. The article shows the sequence of evaluating the effectiveness of advertising.

Key words: advertising, advertising campaign, enterprise, effectiveness, communication effect, economic effect.

Яловега Наталія Іванівна, доцент кафедри маркетингу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук, доцент.

36023, м. Полтава, бульвар Ю. Побєдоносцева, 4, корп., 3, кв. 118.

Наукові інтереси: маркетинг, маркетинговий потенціал підприємства, маркетингове стратегічне управління.


Яловега Н. І. Оцінка ефективності рекламного менеджменту підприємства / Яловега Н. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.96—100.


Файл статьи: