Побудова кластерної системи державного управління соціально спрямованим агропромисловим виробництвом

Автор: 
Горпинич О. В.


УДК 338.441

Анотація. Низька оцінка рівня життя сільського населення в Україні порівняно з державами Європей- ського Союзу, ближнього і дальнього зарубіжжя дає можливість запровадити ефективні дії як органів дер- жавної влади, так і місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності у відповідних галузях та об’єднати їх зусилля для поліпшення добробуту селянина через кластерну систему відносин.

Ключові слова: кластер, кластерна організація розвитку агропромислового виробництва, сталий розвиток суб’єктів господарювання на селі.

Summary. Low rating of life of rural population in Ukraine compared to the EU countries, near and far abroad, makes it possible to implement effective actions as budies public of authorities and local governments, subjects of businesses in their respective fields and combine their efforts for improving of the welfare of farmers through a cluster system of relations.

Key words: cluster, cluster organization of development of agricultural production, sustainable development of subjects of businesses in rural areas.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства.


Горпинич О. В. Побудова кластерної системи державного управління соціально спрямованим агропромисловим виробництвом / Горпинич О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.28—31.


Файл статьи: