Продовольча безпека як складова національної безпеки України

Автор: 
Настич В. Г.


УДК 338.439.02

Анотація. Проведено аналіз основних складових споживчого аспекту продовольчої безпеки — продо- вольчої доступності, яка є похідною від обсягів та ефективності аграрного виробництва. Визначені на- прями політики держави та розроблені методи удосконалення системи державного регулювання забез- печення продовольчої безпеки.

Ключові слова: аграрне виробництво, сектор сільськогосподарських підприємств, продовольча безпека, продукти харчування, продукція тваринництва, інтегральні показники продукції тваринництва.

Summary. The analysis of basic constituents of consumer aspect of food safety is conducted — food availability which is a derivate from volumes and efficiency of agrarian production. Definition of directions of the state policy and the development of methods of improvement of the system of state regulation of assurance of food security.

Key words: agrarian production, sector of agricultural enterprises, food safety, food stuffs, products of stockraising, integral indexes of products of stock-raising.

Настич Вікторія Григорівна, асистент кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: Розвиток сільськогосподарського виробництва.


Настич В. Г. Продовольча безпека як складова національної безпеки україни / Настич В. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.43—48.


Файл статьи: