Сучасні складові та виклики економічної безпеки України

Автор: 
Антошкін В. К.

УДК 339.5(477)

Анотація. У статті визначено зміст, сучасні складові та виклики національної безпеки. Виявлені чинники, які на неї впливають. Обґрунтовано заходи та механізми зменшення й усунення негативних впливів на економічну безпеку.

Ключові слова: економічна безпека, структура, чинники, виклики, глобаліні впливи, регіональні складники, державне регулювання, управління, збереження.

Summary. The article defines the content, modern elements and challenges of national security. The factors that affect it. Based measures and mechanisms to reduce and eliminate adverse effects on economic security.

Key words: economic security, structure, factors, challenges, hlobalini influences, regional ingredients, regulation, management, storage.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.

01103, м. Київ-103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.


Антошкін В. К. Сучасні складові та виклики економічної безпеки України / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.100—103.


Файл статьи: