Державна фінансова підтримка вугільної промисловості України

Автор: 
Комарова І. В.


УДК 338.45:622.33:336.5:338.246.027(477)

Анотація. Наведено виробничо-економічні показники вугільної промисловості України. Розглянуто динаміку та структуру державної підтримки вугільної промисловості в Україні, її питому вагу у загальному обсязі видатків державного бюджету та у ВВП. Виявлено основні проблеми, що склалися у державній підтримці вугільної промисловості та окреслено напрями їх подолання.

Ключові слова: державна підтримка вугільної промисловості, бюджетне фінансування вугільної промисловості, часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, реструктуризація вугільної промисловості.

Summary. An author considered the industrial and economic indexes of coal industry of Ukraine. A dynamics and structure of state support of coal industry are considered in Ukraine, her specific gravity in the general volume of charges of the state budget and in GDP. An author educed basic problems in state support of coal industry and directions of their overcoming are outlined.

Key words: state support of coal industry, budgetary financing of coal industry, partial indemnification of prime cost to the prepared commodity coal products, restructuring of coal industry.

Комарова Інна Валентинівна, доцент кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансової політики України.


Комарова І. В. Державна фінансова підтримка вугільної промисловості України / Комарова І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.106-112.


Файл статьи: