Ефективність впровадження контролінгу на підприємствах

Автор: 
Хмурова В. В.
Автор: 
Лапко С. В.


УДК 338.46

Анотація. У статті обґрунтовано ефективність впровадження системи контролінгу на підприємствах. Використаний метод класифікації та логіко-теоретичного узагальнення при дослідженні процесів та етапів реалізації і впровадження системи контролінгу. У ході дослідження виявлено послідовність впровадження програми системи управління за допомогою контролінгу на підприємствах. Вдосконалено схему процесу реалізації системи комунікативного контролінгу і системи управління підприємством.

Ключові слова: контролінг, стратегічний контролінг, управлінські рішення, аналіз рентабельності.

Summary. To prove the effectiveness of the implementation of the controlling system on enterprises. The method used for classification and logical-theoretical generalization of the study of the processes and stages of implementation and controlling system. The study revealed the sequence of the program management system via controlling in enterprises. Improved scheme implementation process of communication and controlling enterprise management system.

Key words: controlling, strategic controlling, management decisions, cost-benefit analysis.

Хмурова Вікторія Валентинівна, доцент кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну, кандидат економічних наук, доцент.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Наукові інтереси: стійкий розвиток підприємств, підприємницька діяльність.

Лапко Сергій Валерійович, аспірант кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Наукові інтереси: стратегічне планування, розвиток сфери послуг, контролінг.


Хмурова В. В. Ефективність впровадження контролінгу на підприємствах / Хмурова В. В., Лапко С. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.76-78.