Імперативи розробки стратегії еколого­економічного розвитку рекреаційно­туристичних систем

Автор: 
Безуглий І. В.


УДК 332.142.4:338.48

Анотація. У статті узагальнено, що процес формування та реалізації стратегії еколого-економічного розвитку потребує визначення головної мети, потім розробки цілей щодо забезпечення її реалізації. Під стратегією еколого-економічного розвитку рекреаційно-туристичних систем можна розуміти обґрунтування стратегічної мети розвитку природокористування та похідних від неї цілей, спрямованих на створення програмних дій, визначення їх пріоритетності та окреслення часових рамок реалізації в залежності від внутрішніх і зовнішніх умов.

Ключові слова: стратегія еколого-економічного розвитку, рівні формування стратегії.

Summary. This article summarizes the process of strategy formulation and implementation of ecological and economic development requires the definition of the main objective, then develop targets for its implementation. Under the strategy of eco-economic development of tourism and recreation systems can be understood as a strategic objective justification of Natural Resources and derivative objectives aimed at creating a program of action, determine their priorities and outline the timeframe of implementation depending on the internal and external conditions.

Key words: strategy for environmental and economic development, levels of strategy formation.

Безуглий Ігор Володимирович, доцент кафедри туризму Чернігівського державного інституту економіки і управління, кандидат економічних наук.

14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, корп. 1, кім. 204.

Наукові інтереси: формування регіональної політики, рекреаційно-туристичне природокористування, діагностика регіонального розвитку.


Безуглий І. В. Імперативи розробки стратегії еколого­економічного розвитку рекреаційно­туристичних систем / Безуглий І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.84-90.


Файл статьи: