Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму

Автор: 
Фролова Г. І.
Автор: 
Фролова В. Ю.


УДК 338.48:339.138

Анотація. Статтю присвячено дослідженню актуальності використання маркетингових досліджень у туристичній сфері. Узагальнено та охарактеризовано наявні негативні та позитивні тенденції розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Систематизовано основні напрямки маркетингових досліджень в туризмі. Поглиблено розуміння алгоритму проведення маркетингових досліджень та його основних етапів. Наведено приклади туристичних фірм, які успішно впроваджують результати маркетингових досліджень у своїй діяльності.

Ключові слова: маркетинг послуг, туристична діяльність, маркетингові дослідження, аналіз ринку, просування туристичного продукту.

Summary. The article studies the relevance of the use of marketing research in the field of tourism. Summarized and described the current negative and positive trends in the development of tourism market in Ukraine. Systematized the main directions of marketing research in tourism. Deepened understanding of the algorithm of marketing research and its main stages. Considered the examples of travel companies that have successfully implemented the results of marketing research in their work.

Key words: marketing services, tourism activities, market research, market analysis, promotion of the tourism product.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону.

Фролова Валерія Юріївна, здобувач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні маркетингові стратегії.


Фролова Г. І. Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму / Фролова Г. І., Фролова В. Ю. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.52-56.


Файл статьи: