Вплив діючої в Україні системи кваліфікацій на професійний ринок праці

Автор: 
Добренко О. О.


УДК 331.5

Анотація. У статті розглянута сучасна система навчання та впровадження компетентнісного підходу щодо молодого працівника. З’ясовано, що відсутня належна навчально-технічна база для організації і здійснення неперервного навчання, відзначено її застарілість, низьку участь роботодавців у формуванні навчання за професіями та спеціальностями. Вказано на необхідність посилення ролі навчання працівників на підприємствах в процесі їхньої трудової діяльності.

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, неперервність навчання, професійне навчання.

Summary. The article describes the current system of training and the introduction of competence-based approach with respect to young workers. Found that there is no proper training — technical basis for the organization and implementation of lifelong learning, its obsolescence; low participation of employers in shaping learning trades and professions. The need to strengthen the role of training of employees in enterprises in the course of their employment.

Key words: competence, competence approach, continuous learning, professional training.

Добренко Олег Олегович, аспірант кафедри економіки підприємства Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ринок праці.


Добренко О. О. Вплив діючої в Україні системи кваліфікацій на професійний ринок праці / Добренко О. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.40-45.


Файл статьи: