Застосування зарубіжного досвіду в державному регулюванні економіки АПК в Україні

Автор: 
Горпинич О. В.


УДК 338.43:316.422

Анотація. Практика державного регулювання розвитку економіки АПК та її вплив на стан продовольчої безпеки країни свідчать про те, що державне регулювання ринкової економіки по суті є юридичною, економічною, соціально-ідеологічною, освітньою та іншою діяльністю державних органів, що спрямована на сприяння ефективному функціонуванню ринкової економіки, її механізмів з метою підвищення рівня суспільного добробуту та їх доповнення в тих випадках, коли ринковий механізм недостатньо ефективно розв’язує завдання розподілення виробничих і споживчих благ.

Ключові слова: державне регулювання економіки, агропромисловий комплекс, продовольча безпека, цільові, порогові, закупівельні ціни.

Summary. The practice of state regulation of the economy agriculture and its impact on food security suggests that state regulation of the market economy is essentially a legal, economic, social, ideological, educational and other activities of public bodies aimed at promoting the effective functioning of a market economy, its mechanisms to enhance public welfare and additions in cases where the market mechanism not effectively solve the problem of production and distribution of consumer goods.

Key words: government regulation of the economy, agriculture, food safety, target, threshold, prices.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність організаційно-економічного реформування сільського господарства.


Горпинич О. В. Застосування зарубіжного досвіду в державному регулюванні економіки АПК в Україні / Горпинич О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.31-35.


Файл статьи: